تجهیزات و مبلمان شهری

مجموعه تجهیزاتی که در فضای شهری جهت رفع نیاز های زیست محیطی چینده می شوند و هویت شهر را می سازند. مبلمان شهری شامل مواردی همچون نیمکت های شهری، ایستگاه اتوبوس، وسایل ورزشی پارکی و… می شوند. برترین محصولات تولیدی شرکت دیاکو تندیس کویر در این زمینه، شامل دسته بندی های زیر می باشد.