ست ورزشی معلولین

ست ورزشی معلولین یکی از مهم ترین ابزار های بستر سازی و مناسب سازی، جهت تأمین نیاز های حرکتی و ورزشی معلولین و جانبازان در سطح فضای شهری است. با توجه به اینکه معلولین جسمی به عنوان بخشی از جامعه دارای حقوق اجتماعی برابر با دگر اقشار جامعه هستند، استفاده از ست ورزشی معلولین  در فضا های باز عمومی میتواند عامل مرگ موثری باشد تا افراد معلول را به سطح جامعه کشانده و آنان را در ورزش، تحرک و انجام فعالیت های بدنی مستقل سازد.