ست ورزشی پارکی

ست ورزشی پارکی یکی از گزینه های مهم در مبلمان شهری است که جهت تجهیز فضاهای بازِ شهری و عمومی نظیر پارک ها، بوستان ها، مدارس و … مورد استفاده قرار میگیرد. بهره گیری از ست ورزشی پارکی سبب اشاعه ورزشی و تندرستی می شود. ست ورزشی عموماً با توجه به سفارش تولید می شود که شامل موارد زیر می باشد.